Per què el menjador està organitzat com està organitzat? // ¿Por qué el comedor está organizado cómo está organizado?

El tema del menjador es un tema importantíssim per a les famílies ja que ens permet conciliar la nostra vida familiar i professional. També es un tema polèmic any rere any, ja que és difícil cobrir totes les necessitats. Hi ha que saber que el menjador és un servei complementari, es a dir, la administració no el garanteix per a tots els comensals, i la normativa de Conselleria estableix amb quins criteris es prioritza en cas de ser necessari. Amb aquestos criteris aquest any a la nostra escola ha hagut que prioritzar als alumnes matriculats front als ocasionals. Aquest post vol explicar com ha sigut el procés que ha portat a aquesta decisió.

L’AMPA té una comissió de treball sobre el menjador a la que intentem aportar idees que puguen millorar el servei. Us animem a participar amb les vostres.

 

Per què el menjador està organitzat com està organitzat?

Degut a l’excés de comensals, durant el curs passat (2015-2016) s’ocasionaven freqüents problemes de convivència i falta d’espai per  a que els xiquets pogueren dinar còmodament. Va sorgir el dubte de si s’està ocupant el menjador per sobre de la seva capacitat real amb els problemes que això pot causar als nostres fills i filles. Per aquest motiu, a finals del curs es va mesurar el menjador i es va valorar el seu aforament per a que els alumnes estigueren adequadament col·locats per a dinar i es va disposar el mobiliari en consonància. Això donava un nº aproximat de comensals de 120 per torn i, comptant en dos torns, 240 comensals.

Amb aquesta consideració i, pensant rebre un nombre de matrícules similar o un poc superior a les del curs passat, A finals del estiu es va comunicar a les famílies que per al curs 2016-2017, el nombre de tiquets de comensals eventuals estaria limitat a 10 tiquets per mensualitat, ja que no anava a ser possible acomodar a tots  els xiquets.

En obrir el termini de sol·licitud de matrícula a principi de setembre, es va produir un increment considerable respecte del curs passat del nombre d’alumnes que havien sol·licitat la matrícula del menjador.

La direcció convoca el Consell escolar per a donar a conèixer la situació i buscar solucions al problema informant que des del Centre s’estan fent tots els esforços possibles per tal de donar servei als comensals matriculats, però si el nombre d’aquests supera els llocs de menjador, el Consell Escolar haurà de baremar, segons la normativa vigent (article 7 de l’ORDE 53/2012, de 8 d’agost de 2012).

Com el nombre de matrícules excedia amb escreix els 240 llocs de menjador considerats com a aforament del menjador, el Consell decideix, desprès de buscar idees, valorar i decidir possibles alternatives per a donar cabuda al màxim nombre de comensals, que per al curs 2016-17, només podran utilitzar el servei de menjador els alumnes matriculats i que no hi haurà tiquets de menjador per a comensals eventuals.

Es procedeix a informar per escrit a les famílies d’aquests acords i, donada la importància de la mesura, donant un dia més de sol·licitud de matrícula per a aquelles famílies que volgueren matricular als seus fills amb aquesta nova perspectiva. De nou es va produir un increment notable d’alumnes matriculats arribant fins els 358.

En una primera opció es va pensar en habilitar l’escola matinera com a menjador, de manera que els alumnes d’infantil pogueren dinar allí. Però l’habilitació de la matinera com a menjador, requereix una autorització expressa de Conselleria i per tant la direcció va demanar aquesta autorització (que encara no ha arribat). De nou es jugava amb una capacitat de llocs totalment insuficient.

Per altra banda, fruit de les converses de la direcció del Centre amb Serunión per a buscar solucions, l’empresa mentrestant, va realitzar millores al menjador per a agilitzar el servei com l’adquisició de safates tèrmiques, una taula calenta i redistribució del mobiliari d’emmagatzematge del menjador per a agilitzar el servei de manera que es poguera atendre al major nombre d’alumnes.

Semblava que anava a ser necessari baremar, cosa que es veia com l’última i pitjor de les opcions ja que s’hagueren quedat molts xiquets i xiquetes fora. Analitzant les dades de les matrícules es va veure que es podien fer dos torns, però un d’ells rodat, per als alumnes més majors, aprofitant la utilització de les safates que dinamitzen considerablement el servei i respectant que els més menuts tingueren més temps per a dinar. D’aquesta manera es podia donar cabuda a tots els alumnes matriculats. Aquesta es la proposta que s’acordà, en una reunió mantinguda entre l’equip pedagògic del menjador i l’AMPA, i que va suposar la no baremació per a poder començar octubre amb tots els alumnes matriculats.


El tema del comedor se un tema importantísimo para las familias puesto que nos permite conciliar nuestra vida familiar y profesional. También se un tema polémico año tras año, puesto que es difícil cubrir todas las necesidades. Hay que saber que el comedor es un servicio complementario, es decir, no está garantizado para todos los comensales por parte de la administración, y la normativa de Conselleria establece con qué criterios se prioriza. Con estos criterios este año en nuestra escuela ha habido que priorizar a los alumnos matriculados frente a los ocasionales. Este post quiere explicar cómo ha sido el proceso que ha llevado a esta decisión.

El AMPA tiene una comisión de trabajo sobre el comedor en la que intentamos aportar ideas que puedan mejorar el servicio. Os animamos a participar con las vuestras.

 

¿Por qué el comedor está organizado cómo está organizado?

Debido al exceso de comensales, durante el curso pasado (2015-2016) se ocasionaban frecuentes problemas de convivencia y falta de espacio para que los niños pudieran comer cómodamente. Surgió la duda de si se está ocupando el comedor por encima de su capacidad real, con los problemas que esto puede causar a nuestros hijos e hijas. Por este motivo, a finales de curso se midió el comedor y se valoró su aforo para que los alumnos estuvieran adecuadamente colocados para comer y se dispuso el mobiliario en consonancia. Esto daba un nº aproximado de comensales de 120 por turno y, contando en dos turnos, 240 comensales.

Con esta consideración y, pensando recibir un número de matrículas similar o un poco superior a las del curso pasado, A finales del verano se comunicó a las familias que para el curso 2016-2017, el número de tickets de comensales eventuales estaría limitado a 10 tickets por mensualidad, puesto que no iba a ser posible acomodar a todos los niños.

Al abrir el plazo de solicitud de matrícula a principio de septiembre, se produjo un incremento considerable respecto del curso pasado del número de alumnos que habían solicitado la matrícula del comedor.

La dirección convoca el Consejo escolar para dar a conocer la situación y buscar soluciones al problema informando que desde el Centro se están haciendo todos los esfuerzos posibles para dar servicio a los comensales matriculados, pero si el número de éstos supera las plazas de comedor, el Consejo Escolar tendrá que baremar, según la normativa vigente (artículo 7 de la ORDEN 53/2012, de 8 de agosto de 2012).

Como el número de matrículas excedía con creces las 240 plazas de comedor considerados como aforo del comedor, el Consejo decide, después de buscar ideas, valorar y decidir posibles alternativas para dar cabida al máximo número de comensales, que para el curso 2016-17, sólo podrán utilizar el servicio de comedor los alumnos matriculados y que no habrá tickets de comedor para comensales eventuales.

Se procede a informar por escrito a las familias de estos acuerdos, y dada la importancia de la medida, dando un día más de solicitud de matrícula para aquellas familias que quisieron matricular a sus hijos con esta nueva perspectiva. De nuevo se produjo un incremento notable de alumnos matriculados llegando hasta los 358.

En una primera opción se pensó al habilitar la escuela matinera como comedor, de forma que los alumnos de infantil pudieran comer allí. Pero la habilitación de la matinera como comedor, requiere una autorización expresa de Consejería y por lo tanto la dirección pidió esta autorización. De nuevo se jugaba con una capacidad de plazas totalmente insuficiente.

Por otro lado, fruto de las conversaciones de la dirección del Centro con Serunión para buscar soluciones, la empresa mientras tanto, realizó mejoras en el comedor para agilizar el servicio como la adquisición de bandejas térmicas, una mesa caliente y redistribución del mobiliario de almacenamiento del comedor para agilizar el servicio de forma que se pudiera atender al mayor número de alumnos.

Parecía que iba a ser necesario baremar, cosa que se veía como la última y peor de las opciones puesto que se hubieron quedado a muchos niños y niñas fuera. Analizando los datos de las matrículas se vio que se podían hacer dos turnos, pero uno de ellos rodado, para los alumnos más mayores, aprovechando la utilización de las bandejas que dinamizan considerablemente el servicio y respetando que los más pequeños tuvieran más tiempos para comer. De este modo se podía dar cabida a todos los alumnos matriculados (358). Esta se la propuesta que se acordó, en una reunión mantenida entre el equipo pedagógico del comedor y el AMPA, y que supuso la no baremación para poder empezar octubre con todos los alumnos matriculados.

Esta entrada fue publicada en Comedor y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s